ประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดพระราชพิธีวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ตั้งเปรียญพระภิกษุและสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักพระราชวัง จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

News and ActivitiesOther