ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

Friday 29 November 2019