ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพุธที่ ๔ และวันเสาร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒