ประชาสัมพันธ์ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Wednesday 8 January 2020