ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งในการบริจาคโลหิตของข้าราชการบริพารหน่วยราชการในพระองค์ในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีความเสียสละ ร่วมทำความดี อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
    ในโอกาสนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางป้องกันโรคจากไวรัส COVID-19

News and ActivitiesOther