ประชาสัมพันธ์ปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง

News and ActivitiesOther