ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

    – ที่อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ - ที่อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีสถาบัน พยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๘๐ คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์ทั้ง ๓ แห่ง จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้มี ผู้บริจาคโลหิตลดลง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ - ที่อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีสถาบัน พยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๘๐ คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์ทั้ง ๓ แห่ง จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้มี ผู้บริจาคโลหิตลดลง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตน วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้ - ที่อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีสถาบัน พยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต - ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๘๐ คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์ทั้ง ๓ แห่ง จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้มี ผู้บริจาคโลหิตลดลง จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

    – ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๐ คน โดยมีสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     – ที่อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๘๐ คน โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติในการทำความดี พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

     สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบริจาคโลหิตได้ จำนวน ๓๗๘ คน ได้โลหิต จำนวนรวม ๑๗๐,๐๐๐ ซีซี ซึ่งหน่วยแพทย์ทั้ง ๓ แห่งจะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตน้อย จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีปริมาณลดลง ซึ่งการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

News and ActivitiesOther