ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในการทะนุบำรุงและดำเนินกิจกรรมทางศาสนา พระราชทานเงินสมทบทุนซื้อที่ดินมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกในการทะนุบำรุงและดำเนินกิจกรรมทางศาสนา พระราชทานเงินสมทบทุนซื้อที่ดินมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก อันมีความหมายถึงผู้ทะนุบำรุงศาสนาทั้งปวง โดยทรงเกื้อกูล ค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาซิกข์ ด้วยทรงเชื่อว่าทุกศาสนาล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
และร่วมกันสร้างสรรค์ทำความดี คือการก่อเกิดสังคมที่ดี
     นับเป็นเวลาหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้การอุปถัมภ์กิจการของศาสนาอิสลาม ด้วยพระราชหฤทัยอันเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของศาสนา
ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ
รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้น
ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ของศาสนาอิสลามอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

     โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน จำนวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท) เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แก่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มเติม เป็นเนื้อที่จำนวน 7 ไร่ 53.5 ตารางวา โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำศาสนาอิสลาม มุสลิมะห์ ร่วมในพิธี นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ในโอกาสดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดิน อันยังประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพสกนิกรผู้นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนิกชนทั่วไป ด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะทรงอุปถัมภ์ทะนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ในฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
     ทั้งนี้ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง เป็นเงิน 104,450,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารมัสยิดกลาง บริเวณพื้นที่
หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2560
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวมุสลิมจากต่างประเทศ