พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศ
       วันที่  2  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  11.00  น.  ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 7 คัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดสร้างเพิ่มเติม สำหรับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที

     สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่พระราชทานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเชิงรุก ตั้งแต่วันที่
26 มกราคม 2564 แล้ว จำนวน 3 คัน โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรุ่นใหม่นี้ มีการพัฒนาปรับปรุงจากรถพระราชทานต้นแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการติดตั้งกล้อง
ถ่ายภาพภายใน เพื่อระบุอัตลักษณ์บุคคล (face recognition) ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในการติดตาม (tracking) ผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ นอกจากนั้นยังเพิ่มอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บและการให้บริการฉีดวัคซีน เพิ่มตู้จัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บตัวอย่าง ทำให้สามารถเก็บรักษาวัคซีน และบริการ
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในอีกภารกิจหนึ่ง
      ปัจจุบัน มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 26,916,131 บาท ในการจัดสร้าง และยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และสามารถเข้าไปทำงาน
ในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล อีกจำนวน 2 คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้าง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ

พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที
ปัจจุบัน มีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 20 คัน ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 26,916,131 บาท ในการจัดสร้าง และยังได้พระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วน พิเศษ จำนวน 1 คัน ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของ โรคโควิด 19 อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล อีกจำนวน 2 คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้าง อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ
พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที

News and ActivitiesOther