พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าทดสอบความรู้บาลีสนามหลวงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
     สำหรับสิ่งของพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกาเจล ๓ สี น้ำยาลบคำผิด เจลอนามัยสำหรับทำความสะอาดมือ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสีพระสงฆ์ รวมทั้งกระบอกน้ำ/ถ้วยน้ำชนิดมีหู ทั้งนี้ได้มีการจัดกำลังจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือในการเตรียมสนามสอบ ระหว่างห้วงการสอบ และภายหลังการสอบแล้วเสร็จรวมทั้งการจัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทาน/อาหารพระราชทาน เพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงประชาชนจิตอาสาที่มาช่วยงานในสนามสอบทุกแห่ง
     ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกระดับ รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน ถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more