พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามสอบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

        เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมพิธีถวายสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งหลัง ณ สนามสอบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more