พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai แก่โรงพยาบาลสนาม

       เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ได้รับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องเอกซเรย์ ฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในความดูแล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

 โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน
เครื่องเอกซเรย์ พระราชทาน

     โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

News and ActivitiesOther