โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ

     ด้วยในขณะนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นวงกว้าง รวมทั้งในเรือนจำบางแห่ง
     โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้มอบเงินพระราชทาน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้อง LAB ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการผู้ต้องขัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่จะมารับบริการ
     นอกจากนี้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ฯ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยพระราชทาน จำนวน 26,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จำนวน 4,000 หลอด ให้กรมราชทัณฑ์นำไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเรือนจำต่าง ๆ ทั่วประเทศ
     ในการได้รับพระมหากรุณาจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ต้องขังอย่างหาที่สุดมิได้

News and ActivitiesOther