พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชภัณฑ์ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชภัณฑ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น และบางคนมีอาการหนัก ซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์  เศวตนันท์ รองเลขาธิกาพระราชวัง เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี ในการนี้ นายอายุตม์  สินธพพันธ์ุ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้อำนวยการกองแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บัญชาการทัณฑสถาน และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท (สี่สิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

– เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai จำนวน 10 เครื่อง

– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 ตัว

– ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด

– เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง

– เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง

– เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

     ในการนี้ กรมราชภัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิด 19 

    การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกรมราชทัณฑ์จะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับในครั้งนี้ ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในทัณฑสถานและเรือนจำต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน กรมราชภัณฑ์

News and ActivitiesOther