พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร อุทิศ เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลับมาแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปจัดหาเครื่องช่วยเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร และความดัน Puritan Bennett 840 จำนวน 4 เครื่องสำหรับใช้ในโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร อุทิศ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์ และผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ยังความปลื้มปีติ แก่ผู้ป่วย แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

News and ActivitiesOther