พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำ บทเพลงสวดมนต์ “น้อมนมัสการ” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริ ในโอกาสวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้มีพระคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพระศาสนาและการศึกษาของประเทศไทย ทรงได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓ – ๒ สิงหาคม พุทธศักราช  ๒๔๖๔) ซึ่งองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโกได้ประกาศรับรองและร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชดำริให้ศิลปินจัดทำบทเพลงสวดมนต์ “น้อมนมัสการ” บทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พระองค์นั้น ชื่อบทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา หรือ โยจักขุมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทั้งทรงมีพระราชกระแสว่า “ด้วยเนื้อหาของบทสวดมนต์เองนั้น เหมาะยิ่งสำหรับการให้กำลังใจกับทุกคนในยุคนี้ ที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบาก เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นสรรพอันตรายไปได้”
     บทสวดมนต์ นะมะการะสิทธิคาถา หรือ โยจักขุมา เป็นบทสวดมนต์นมัสการพระรัตนตรัย เพื่อให้สำเร็จในสิ่งปรารถนา สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์ บทนี้ว่าด้วยคำนมัสการพระรัตนตรัยว่า ด้วยอานุภาพแห่งการทำความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า ขอความมีชัย และความสำเร็จจงมีแด่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศไป

นมการสิทธิคาถา

คําแปล บทสวดมนต์

     พระพุทธเจ้า พระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุ ขจัดมลทินคือโมหะแล้ว ได้เป็นพระพุทธเจ้าด้วย พระองค์เอง เสด็จไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ทรงเปลื้องชุมชนอันเป็นเวไนยสัตว์จากบ่วงมาร นํามาให้ถึงความ เกษม ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้เป็นที่พึ่งและเป็นผู้นําของโลก ด้วยเดชของ พระพุทธเจ้า พระองค์นั้น ขอความสำเร็จชัยชนะจงมีแก่ท่าน และสรรพอันตรายจงพินาศไป
     พระธรรมใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น แสดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่ชาวโลก เป็น เครื่องนําออกจากทุกข์ คุ้มครองชนผู้ทรงธรรม ประพฤติดีแล้ว นําความสุขมาให้ ทําความสงบ ข้าพเจ้า ขอ นมัสการพระธรรมอันประเสริฐอันทําลายโมหะระงับความเร่าร้อน ด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น ขอความสําเร็จ ชัยชนะจงมีแก่ท่าน และสรรพอันตรายจงพินาศไป
     พระสงฆ์สาวกใด เป็นกองทัพประกาศพระสัทธรรม ดําเนินตามพระศาสดา ผู้เสด็จไปดีแล้วผจญ บาปและอุปกิเลสให้แก่ชาวโลก เป็นผู้สงบเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้มีความสงบด้วย ย่อมทําพระธรรมอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วให้มีผู้รู้ตาม ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์สาวกผู้ประเสริฐ นั้น ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มี ศีลและทิฏฐิเสมอกัน ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์สาวกนั้น ขอความสำเร็จชัยชนะจงมีแก่ท่าน และสรรพอันตรายจง พินาศไป

เพลงน้อมนมัสการ

News and ActivitiesOther