พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

        ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
        วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
        ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

       ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวผู้สูงอายุ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

       ราษฎรจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การเกิดอุทกภัยในครั้งนี้สามารถคลี่คลายได้เร็ว เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการแก้ไขจัดการน้ำให้พอดี การจัดทำ “โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และขุดคลองผันน้ำ (พระราชทานชื่อว่าคลองภักดีรำไพ) พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะทางความยาวรวม 11.661 กิโลเมตร ความลึก 4.50 – 5 เมตร เพื่อให้สามารถระบายน้ำ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีลงสู่ทะเล
       อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบรมชนกนาถ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด โดยตั้งแต่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งระบบเมื่อ พ.ศ.2559 ทำให้น้ำไม่ท่วมพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีอีก หรืออาจกล่าวได้ว่า คลองภักดีรำไพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัย ฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำในฤดูฝน เพื่อช่วยลดการเกิดอุทกภัยให้แก่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฤดูแล้งใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงยังช่วยผลักดันน้ำเค็มและรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญให้แก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โครงการต่าง ๆ ที่พระราชทานให้แก่ราษฎรชาวจังหวัดจันทบุรีจะเป็นศูนย์รวมจิตใจและความจงรักภักดี ที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจ รักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนสืบไป

News and ActivitiesOther