พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤตภัยแล้ง โดยทรงรับฎีกาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณา โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานสนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่เดิม ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดฯ ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น “เขื่อนขุนด่านปราการชล ลดน้ำยามท่วม เติมน้ำยามแล้ง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แหล่งน้ำต้นทุนจากเขื่อนขุนด่านปราการชลส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยระบบท่อส่งน้ำ ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ที่มีอยู่เดิม)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เยี่ยมเยียนราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำรงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วางระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด

News and ActivitiesOther