ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565

       วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร           
มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุป “การผลิตและพัฒนาครู”
       2. รับฟังการบรรยายสรุป “การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ”
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skilks  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565
ณ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

       วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดตาก ดังนี้
       1. เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

       2. เวลา 12.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

       2. เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more