ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 14.09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 5 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

News and ActivitiesOther