ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. ณ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

       2. เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

       1. เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

       2. เวลา 14.30 น. โรงเรียนบ้านห้วยตอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่