ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสิริญา อินทามระ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
       1. เวลา 10.00 น. ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       2. เวลา 14.00 น. ณ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       3. เวลา 15.00 น. ณ สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันพฤหัสบดี ที่ 17  มีนาคม  2565  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.49 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ
มูลนิธิโครงการหลวงกรุงเทพ  ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

       1. เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

       2. เวลา 14.00 น. โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       3. เวลา 15.45  น.  โรงเรียนบ้านอมพาย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

News and ActivitiesOther