ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

       จากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

       วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู /การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther