ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565

       วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 

       วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)

News and ActivitiesOther