หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จัดทำวีดิทัศน์แนะนำครอบครัวข้าราชบริพาร เตรียมความพร้อมช่วงเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)