ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565

       วันศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย มอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาล พร้อมทั้งมอบถุงพระราชทาน
แก่ผู้แทน เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย

       2. เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน ณ เทศบาลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่