ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี
       เวลา 09.00 น. รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงแก้ไขปัญหา ฝนทิ้งข่วงและการเติมน้ำเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี
สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

       เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

       เวลา 11.09 น. ตรวจเยี่ยม พบปะราษฎร และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

       วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther