สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายนเรศวร กองบังคับการ สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามการดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ค่ายนเรศวร และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย – หุบกะพง ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎร ๔๐ ครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเอง “เขื่อนเพชร” ซึ่งประสบปัญหาในการขายผลิตผลแล้วมีกำไรน้อยไม่เพียงพอกับการครองชีพ

     เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทอดพระเนตรการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในบ่อผึ่งที่ได้รับน้ำจากบ่อตกตะกอน การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีกล่องคอนกรีต ทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  ทอดพระเนตรการฟื้นฟูป่าชายเลน และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการ ฯ ให้แก่ราษฎรและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๑๓๕ ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศได้

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การดำเนินงานโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นศูนย์ศึกษาทดลองด้านการเกษตร เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยทำการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ โดยให้เกษตรกรในบริเวณรอบโครงการหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ เป็นการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตรและสมุนไพรไทย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตั้งอยู่ ณ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘ โดยให้สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความจำเป็น และรับราษฎร ที่ทำกินอยู่พื้นที่เข้าเป็นสมาชิกโครงการ รวมไปถึงให้ผันน้ำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดมาใช้ในพื้นที่โครงการ

     เมื่อวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการ ฯ และพระราชกรณียกิจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา ฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๓๖ การนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริแห่งแรก ทอดพระเนตรแปลงเกษตรผสมผสาน และทรงรับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสเมื่อปี ๒๕๓๑ ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคล (ต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นวัดมงคลชัยพัฒนา) เพื่อทดสอบการดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชกระแสเมื่อปี ๒๕๓๑ ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาหาซื้อที่ดินติดกับวัดมงคล (ต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็นวัดมงคลชัยพัฒนา) เพื่อทดสอบการดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

News and ActivitiesOther