ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565

       วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง 3 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther