ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565

       วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
       1. เวลา 07.15 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 150 ชุด ณ สถานีตำรวจน้ำตาบา  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

       2.  เวลา 08.05 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 150 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการชึดปฏิบัติการจรยุทธ์ (กองร้อย ทพ.4514)  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 08.49 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 250 ชุด ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน 4611  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

       4. เวลา 09.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1 ชุด ณ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

       5. เวลา 10.27 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 250 ชุด ณ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 912 (วัดหลักห้า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       6. เวลา 12.25 น. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       7. เวลา 13.15 น. ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

News and ActivitiesOther