ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน  2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้า
การพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียน
เครือข่าย ฯ จังหวัดกาญจนบุรี
       1. เวลา 07.20 น. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 

       2. เวลา 11.15 น. โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

       3. เวลา 13.10 น. โรงเรียนบ้านห้วยหวาย

       4. เวลา 15.05 น. โรงเรียนประชามงคล

       5. การประชุมสรุปผล AAR ณ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา
ปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

       วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยม ร.ร.ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ ในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 10.40 น. ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว และโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 13.00 น. ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  

       3. เวลา 15.20 น. ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

       วัันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่างองคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
       เวลา 13.30 น. ประชุมติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

       เวลา 15.30 น. เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านพุขี้เหล็ก อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งรับน้ำจากระบบท่อของฝายทดน้ำวังครก และช่วยกระจายน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์โดยรอบ

News and ActivitiesOther