ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารราม จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ จังหวัดกาญจนบุรี
       1. เวลา 07.30 น. โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

       2. เวลา 10.05 น. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

       3. เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านเขากรวด

       4. เวลา 15.15 น. โรงเรียนบ้านซ่อง

       วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามตรวจเยี่ยม ร.ร.ในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 08.30 น. ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ และโรงเรียนบ้านดอนบาก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

       2. เวลา 12.05 น. ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

       วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
       เวลา 09.30 น. เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากท่อ จังหวััดราชบุรี

       เวลา 10.40 น. เดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายจำนงค์ แพลอย ราษฎรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ฯ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

News and ActivitiesOther