พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง ในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
          ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

          ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสว่า   ข้าพเจ้ามีความชื่นชม   และซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง   ที่ท่านทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน  มาให้พรวันเกิดแก่ข้าพเจ้า   ในวาระนี้.    ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์  และขอบใจนายกรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา   ประธานศาลฎีกา   ในคำอำนวยพร  อันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่าน.   ข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรี  ด้วยใจจริงเช่นกัน.   
          ความปรารถนาดี   ที่จะให้เกิดความสุขความสวัสดี  แก่ข้าพเจ้านั้น  จะสำเร็จได้  ก็ด้วยความพร้อมเพรียง  และความสามารถของทุกท่าน  ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  ให้บรรลุผลสมบูรณ์   เพื่อประเทศชาติและประชาชน.   ทุกวันนี้  เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้น  ทั้งในและนอกประเทศ  ได้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ  ตลอดจนความมั่นคง   ของชีวิตและการงาน  ของประชาชนทุกคนเป็นอย่างมาก.   จำเป็นที่ทุกคนทุกฝ่าย   จะต้องทำความคิดจิตใจให้หนักแน่น  ยึดมั่นในเหตุผลที่ถูกต้อง   และประโยชน์สุขของส่วนรวม  แล้วมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่  ด้วยความสมัครสมานสามัคคี   ให้ก้าวหน้าไปได้ทันกับสภาวะของโลก  ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.   จึงขอให้ท่านทั้งหลาย  ในมหาสมาคมแห่งนี้   และประชาชนชาวไทยทุกคน   มีขวัญและกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ  รวมทั้งรักษาความดี ความสามัคคี  ความสุจริต  ไว้ให้มั่นคงหนักแน่น.   ความสุขและความสวัสดีก็จะเกิดมีขึ้น   ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน.
          ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย   และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชา  จงคุ้มครองรักษาทุก ๆ  ท่าน  ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.