ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565

       วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระเมธีวชิรธรรม ณ วัดพระธาตุดอยเล็ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

       วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิราลังการ ณ พระอุโบสถวัดวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

       วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

       วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายกสีเงินและบัญชี : คณะผู้ตรวจสอบบัญชี ณ ห้องประชุม
อาคารปฏิบัติงาน 1 มูลนิธิโครงการหลวง

       จากนั้นเวลา 14.30 น. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงกับนานาชาติ

News and ActivitiesOther