ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

       วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ไปถวายพระราชวชิราธิการ ณ วัดป่าอรัญญวิเวก อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย