ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ
วิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนราธิวาส

       วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุม
มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดังนี้
       เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

       2. เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูแมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

       3. เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

News and ActivitiesOther