ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายหน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรพล ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

       วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther