ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัส ที่ 25 สิงหาคม 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรารักษ์ ณ วัดป่าภูมิพิทักษ์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้
       เวลา 10.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฯ การบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการฝายคลองกระปงพร้อมระบบ
ส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะปง) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

       เวลา 12.30 น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายคลองกะปงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูสภาพพื้นที่ และพบปะราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการฯ ณ ธารน้ำตกหินลาด พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก

       เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดูสภาพพื้นที่ และพบปะราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ ฯ

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more