ภารกิจคณะองคมนตรี นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดังนี้
       เวลา 09.30 น. ประชุมรับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

       เวลา 10.00 น. มอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3,497 ชุด ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง

       เวลา 10.40 น. ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 17.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการก่อสร้างอาคารทรงงานและเรือนประทับ
ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

News and ActivitiesOther