พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
          วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.20 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานการเกิดอุทกภัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

          เวลา 10.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3,500 ถุง ไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร และมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
          ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวนางสาวตุ บุวรัตน์ ครอบครัวนางนิตยา ฟ้าคุ้ม และครอบครัว
นางสาวปราณี แสวงสวัสดิ์ ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ซึ่งเป็นครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา ทั้งนี้ องคมนตรี ได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

          จังหวัดระยอง ได้รับผลกระทบจากร่องลมมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 -15 กันยายน 2565 ทำให้มีฝนตกหนักและหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดระยอง
ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ทำให้บ้านเรือนราษฎร ถนน สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ
ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย อำเภอแกลง และอำเภอวังจันทร์ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 25,325 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประมาณ 1,315 ไร่ ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง ในบางพื้นที่น้ำเริ่มลดลง สำหรับในที่ลุ่มและติดกับลุ่มน้ำยังคงมีน้ำท่วมขัง และอยู่ในช่วงของการให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งจังหวัดระยอง ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว และได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็ว

News and ActivitiesOther