ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565

       วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
       เวลา 13.00 น. เป็นประธานในพิธีมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง อาคารคัดบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

       เวลา 13.20 น. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงาน “โครงการหลวง 53” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)

       วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 10.00 น.  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังมน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 14.00 น. ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

       3. เวลา 16.30 น.  ประชุมร่วมกับคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมแผนขับเคลื่อนโครงการนำร่อง โรงเรียนสาธิตชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี – โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภู  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

News and ActivitiesOther