ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และหนังสือพระราชทาน “จิตตนคร, สัมมาทิฏฐิ” ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

News and ActivitiesOther