ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565

       วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชาติไทยและสถาบันหลักของชาติ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี