ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565

       วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายปวัตร์ นวะมะรัตน รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. คณะอนุกรรมการฯ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางไปยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

       วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 13.30 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ แบบ Onsite และแบบ Online (หน่วยงานเกี่ยวข้อง)

       เวลา 16.00 น. ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและเส้นทางพิธีเปิดงานโครงการหลวง                                                                                                       – จุดก่อสร้างอาคารนิทรรศนการโครงการหลวหัตถกรรมพื้นที่สูง
               – ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์                                                                         
               – เส้นทางเปิดงานโครงการหลวงเชียงใหม่

News and ActivitiesOther