สำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. มีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

News and ActivitiesOther