ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เพลนารี ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       เวลา 10.00 น. เดินทางถึงวัดป่าถ้ำวัว ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล
ศรีสังวาลย์ ณ อุโบสถวัดป่าถ้ำวัว พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

       เวลา 13.50 น. เดินทางถึงศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ท่าโป่งแดงตามแนวพระราชดำริ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับฟังบรรยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ รับฟังบรรยายสรุปฐานการเรียนรู้ด้านป่าไม้ และเยี่ยมชมการปฏิบัติจากราษฎร

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
       1. รับฟังบรรยายสรุปการผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ และโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
       2. พบผู้นำนักศึกษา
       3. ตรวจเยี่ยมคณะครุศาสตร์

News and ActivitiesOther