ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

       วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ติดตามการก่อสร้างโรงเรือนพืชพระราชทาน
และเส้นทางรับเสด็จ ฯ ณ สถานี ฯ อ่างขาง ณ พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 09.30 น. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับพืชพระราชทานและการเตรียมการรับเสด็จ ฯ ก่อสร้างโรงเรือนพืชพระราชทาน และพิธีการเปิดโรงเรือนพระราชทาน
การเตรียมการปรับปรุงห้องกักกันพืช การตรวจเส้นทางเพื่อเตรียมรับเสด็จ ฯ ห้วงเดือน ธันวาคม 2565

       เวลา 13.00 น. ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับพืชพระราชทานและการเตรียมการรับเสด็จ ฯ (ต่อ)

News and ActivitiesOther