พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของประชาชน

News and ActivitiesOther