ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

       วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวิสุทธาจารย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี สถิต ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระอารามหลวง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางไป ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 09.00 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
          – มอบสิ่งของพระราชทาน
          – เยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน

       2. เวลา 14.30 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปกิจกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา

       วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

       2. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

       3. โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

       4. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

       วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ เดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมชมแบบจำลองการบริหารจัดการน้ำ
ของจังหวัดศรีสะเกษ

       2. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร)

       3. ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พร้อมเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบด้านระบบวนเกษตรและเกษตรผสมผสาน
ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

News and ActivitiesOther