สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ตามรอยพระบาท “ชนกาธิเบศรดำริ”

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง ให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมอาชีพและการดำรงชีวิตของชนเผ่าบนพื้นที่สูง รวมทั้งต่อยอดเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร มีศักยภาพชั้นำระดับภูมิภาค เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเป็นประวัติศาสตร์ในความทรงจำของแวงชนชาวไทยตลอดไป

Play Video about สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ตามรอยพระบาท “ชนกาธิเบรศดำริ”

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ตอน ตามรอยพระบาท “ชนกาธิเบศรดำริ” กับสมพิศ บุตรสาระ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

News and ActivitiesOther